Tarptautinės grappling federacijos teisėjų kolegija

Teisėjų kolegija sudaro 3 nariai:

Pirmininkas: Dainius Burokas Švenčionių Sporto klubo „Liūto narvas“ vadovas:

 

liutonarvas@gmail.com
8-68210787
Pirmininko pavaduotojas Vytautas Smirnovas Šakių Sporto klubo "Ošimas" vadovas

smirnovasvytautas@gmail.com
tel. 8-68656392
Narys: Modestas Ušinskas Pakruojo Sporto klubo „Skorpionas BJJ“ vadovas

modestas.ušinskas@gmail.com
8-62819595.
Visus klausimus su teisėjavimu spręs ši komisija.


Teisejų kolegijos pirmininkas Dainius Burokas ir IGF/ LGF prezidentas Kęstutis Smirnovas

 

TARPTAUTINĖS GRAPPLING FEDERACIJOS
TEISĖJŲ KOLEGIJOS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Tarptautinės grappling federacijos teisėjų kolegija (toliau – teisėjų kolegija) yra institucija, dirbanti Tarptautinėje grappling federacijoje (toliau – Federacija) visuomeniniais pagrindais.
2.    Teisėjų kolegijos tikslas – padėti Federacijai užtikrinti grappling varžybų pravedimą  pagal Tarptautines grappling varžybų taisykles.
         3. Kolegiją steigia, reorganizuoja ir likviduoja  Tarptautinės Federacijos prezidentas (toliau – prezidentas) . Sprendimas įforminamas protokolu.
         4. Kolegijos darbą organizuoja, planuoja, kontroliuoja Tarptautinės grappling federacijos teisėjų kolegijos pirmininkas (toliau teisėjų kolegijos pirmininkas), kurį paskiria  Federacijos prezidentas.
         5. Teisėjų kolegija laikoma sudaryta nuo sprendimo priėmimo dienos.
         6. Teisėjų kolegiją sudaro 3 nariai, kuriuos patvirtina Federacijos prezidentas, teisėjų kolegijos pirmininko teikimu.
         7. Teisėjų kolegijos sprendimai ir nutarimai privalomi visiems Federacijos teisėjams.    

II.  TEISĖJŲ KOLEGIJOS VEIKLOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

          8. Pagrindiniai Teisėjų kolegijos uždaviniai yra:
          8.1. Federacijos organizuojamų varžybų vykdymas;
          8.2. Federacijos teisėjų ruošimas, kvalifikacijos kėlimas.

          9. Teisėjų kolegija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
          9.1. Vykdant Federacijos organizuojamas varžybas:
          9.1.1 teisėjų kolegijos pirmininkas siūlo varžybų vyriausiuosius teisėjus, teisėjų brigados narius, tvirtina teisėjų sąrašus. Kaupia varžybų ir teisėjų darbo įvertinimo protokolus;
          9.1.2.užtikrina, kad varžybos vyktų, pagal Federacijos prezidento nustatytas ir patvirtintas  varžybų pravedimo taisykles;
          9.1.3 teikia Federacijos prezidentui pasiūlymus dėl varžybų pravedimo tobulinimo;    
    9.1.4. apie varžybų rengėjų padarytus trūkumus, nustatytus varžybų pravedimo ar pasiruošimo joms metu, informuoti  Federacijos prezidentą ;  

           9.2 Federacijos teisėjų ruošimo ir kvalifikacijos kėlimo srityje:
           9.2.1. vykdo mokymus, praveda seminarus Federacijos teisėjams;
           9.2.2. vertina teisėjų darbą bei drausmę varžybų metu;
           9.2.3 Teisėjų kolegijos pirmininkas organizuoja Federacijos teisėjų egzaminavimą, teikia Federacijos prezidentui pasiūlymus, dėl kategorijų suteikimo bei atestatų teisėjauti išdavimo. Pagal nustatytą tvarką koreguoja teisėjų sąrašus ir skelbia internete, Federacijos puslapyje.
           
          9.3. Kitos Teisėjų kolegijos atliekamos funkcijos:
9.3.1 už Federacijai priklausančių atstovų padarytus grubius drausmės pažeidimus varžybų metu, siūlo Federacijos prezidentui taikyti drausmines sankcijas.
     9.3.2. teikia Federacijos prezidentui pasiūlymus dėl metinio varžybų plano sudarymo;
    

.

III. TEISĖJŲ KOLEGIJOS  STRUKTŪRA

10. Teisėjų kolegiją sudaro:
            10.1. pirmininkas;
            10.2. pirmininko pavaduotojas;
            10.3. narys.
    
IV.  TEISĖJŲ KOLEGIJOS   TEISĖS

            11. Įgyvendindama jai pavestus uždavinius Teisėjų kolegija turi teisę:
11.1.    kviesti teisėjus teisėjauti į Federacijos organizuojamas varžybas;
11.2.    vertinti varžybų rengėjų darbą pasiruošiant ir pravedant Federacijos organizuotas varžybas;
11.3.    vertinti teisėjų darbą bei drausmę varžybų metu;
11.4.    skirstyti pinigines lėšas, skirtas teisėjams skatinti Federacijos organizuotose varžybose;
11.5.    naudotis vaizdine medžiaga, vertinant teisėjų darbą ar kvalifikaciją;


V.  TEISĖJŲ KOLEGIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

           12.  Teisėjų kolegijos pirmininką skiria Federacijos prezidentas.
           13. Teisėjų kolegijos pirmininkas teikia Federacijos prezidentui patvirtinti kolegijos narių sąrašą.
           14. Kolegijos pirmininkas išsirenka vieną pavaduotoją.
           15. Kolegijos narių susirinkimai vyksta vieną kartą per ketvirtį. Susirinkimai privalo būti protokoluojami, jei juose buvo priimami sprendimai ar nutarimai.

VI. VEIKLOS KONTROLĖ

           13. Kolegijos veiklą kontroliuoja Federacijos prezidentas .
ęstutis Smirnovas


Pasidalinti